Cultuur Transformatie

Cultuur Transformatie

Neem uw bedrijfscultuur onder de loep

Een goed resultaat is een collectieve prestatie. Daar heb je iedereen bij nodig.
SUCCES en RENDEMENT worden bepaald door 2 variabelen:

de kwaliteit van uw individuele medewerkers
de kwaliteit van uw organisatie die hen faciliteert

Investeren in Mensen helpt leiders en organisaties inzicht te krijgen in hun bedrijfscultuur. De bedrijfscultuur is de verzameling en het resultaat van normen en waarden die een organisatie uitdraagt. Kernwaarden vormen de hoekstenen van uw inspirerende bedrijfscultuur. Deze waarden krijgen een vertaling naar een beleid en werkomstandigheden die men in het hele bedrijf doortrekt. Het kan zo formeel zijn als een missieverklaring en zo informeel als een praatje bij de koffiemachine. Zelfs de allerkleinste bedrijfjes hebben – al dan niet bewust – een organisatiecultuur.

Investeren in cultuurkapitaal levert in deze 21ste eeuw een competitief voordeel waar mensen kwaliteitsvol willen leven en werken. Het creëren van een inspirerende bedrijfscultuur en authentiek leiderschap maken dat creatieve en getalenteerde mensen in uw bedrijf blijven. Cultuur¬transformatie is een proces van co-creatie. Het geeft werknemers een intrinsieke motivatie en maakt dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen. Het maakt uw bedrijf veerkrachtig en duurzaam.

Die bedrijfscultuur kun je meten, net zoals je kunt meten in hoeverre je beschikt over de juiste randvoorwaarden om de gewenste cultuur duurzaam tot leven te brengen.
Om die (cultuur)waarden in kaart te brengen gebruiken wij de geavanceerde meet- en analyse-instrumenten van het Barrett Values Centre. Als CTT (Cultural Transformation Tools) Certified Consultants nemen wij u als leider, uw managementteam of uw hele organisatie onder de loep. Barrett ontwikkelde een model met zeven niveaus, bestaande uit twee dimensies: het ‘Seven Levels of Consciousness® Model’ en het ‘ Seven Stages of Psychological Development Model’, welke in onderstaande figuur met elkaar verbonden worden. Dit model legt de verbinding tussen niveaus van psychologische ontwikkeling en niveaus van bewustzijn. Barrett stelt dat dit model van toepassing is op alle mensen en structuren.

Het Barrett Model wordt wereldwijd gebruikt door (non)profit organisaties en hun leiders om hun waarden te meten en te ontwikkelen. Het zorgt voor een goed uitvoerbare routekaart die er gaandeweg toe leidt dat werken aan een inspirerende bedrijfscultuur een integraal onderdeel wordt van de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en van de strategie van de organisatie. Het kennen en realiseren van je professionele waarden leidt niet alleen tot meer arbeidsvreugde; het is één van de kenmerken van professionele expertise (Menger et al., 2013; McKee et.al. 2008; Covey, 2011; Coombs, 2014; Laloux, 2015). Veel van deze auteurs belichten het belang van het kennen van de professionele missie en waarden van individuele medewerkers als een procesmatig, zingevend, intuïtief én spiritueel gebeuren.

Uit onderzoek blijkt CTT de meest efficiënte methode te zijn, die bovendien zowel de ‘zachte’ (zingevingswaarden) als de ‘harde’ (organisatie en winstmaken) waarden analyseert. Zo is gebleken dat het rendement van waardengedreven organisaties vele malen groter is dan dat van de bedrijven.

Nieuwe leiders – authentieke leiders : de nieuwe veranderingsintermediairs – Investeer in uw ambitieus TOPTEAM

—R. Barrett

De huidige tijd kenmerkt zich door twee typen leiders. De transactionele leiders werken op basis van geven en nemen, straffen en belonen en command and control. Hiërarchie is belangrijk en medewerkers weten wie de baas is. De tweede groep bestaat uit de transformationele leiders, zij werken op basis van heldere principes en emotionele intelligentie en ondersteunen medewerkers bij transformatie ofwel het benutten van hun potentieel.
Onze visie is dat een succesvolle leider zowel de nodige cognitieve intelligentie als een bepaalde wijsheid meebrengt, is authentiek en als persoon in balans. Leiderschap kan zich niet langer beperken tot lijstjes invullen en cijfermatige doelstellingen nastreven.
Op basis van de onderzoeksresultaten is School 4 POWER zich gaan verdiepen in de cultuurwaarden van Richard Barrett (Barrett Values Centre). Hij ontwikkelde een gevalideerd leiderschapsinstrument om de visie en missie van de leider na te gaan en te onderzoeken vanuit welke waarden aan de slag gegaan wordt, zowel op persoonlijk vlak, met betrekking tot de huidige cultuur en met betrekking tot de gewenste cultuur. De zeven levels van bewustzijn worden in beeld gebracht met betrekking tot waarden, gedrag, sterktes en area’s die nog verder moeten ontwikkeld worden. Dit zijn veelal onbewuste waarden, die echter grote gevolgen hebben voor de mate van energie en flow die iemand ervaart. Het instrument verbindt waarden, emoties en cognitie en laat zien of mensen bij hun energie kunnen of dat het risico bestaat dat ze stagneren. Zo ontstaat een integraal beeld: de perceptie en waardering van iemands eigen zelf, zijn dagelijks werk, kijk op de wereld, loopbaan en omliggende organisatiecultuur. Op al deze gebieden kunnen spanningen ontstaan die zorgen voor energieverlies.
Je kan een meting doen op niveau van uw unieke persoonlijke waardenmeting (LVA – Leaderschip Values Assessment) en een Leadership Development Report (LDR) waarin het totaal in beeld gebracht wordt omdat ook mensen uit de omgeving (collega’s, leidinggevenden, werknemers, vrienden, stakeholders, etc) hun 360°feedback geven met betrekking tot jouw functioneren.
Door op basis van de resultaten van de LVA en LDR verdiepingsgesprekken aan te gaan, komen leidinggevenden dichter bij zichzelf en hun onderliggende, onbewuste drijfveren.
Op basis hiervan kan een uitgebreid rapport opgesteld worden. Uw waardenlijst wordt vergeleken met die van uw assessoren. Alsook uw sterktes en verbeterpunten komen helder in beeld. Dit is het uitgangspunt voor het opstellen van een actieplan.

Dit inzicht biedt handvatten voor verdere groei en ontwikkeling. Ook blijken ze beter in staat om zelf invulling te geven aan hun ontwikkeling en kunnen zij bewustere keuzes maken in hun loopbaan. Tevens is het een instrument om onbenut potentieel te ontdekken en mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Het zichtbaar en meetbaar maken van dieperliggende, onbewuste waarden maakt de LDR tot een innovatief instrument.

Vraag informatie aan over cultuur transformatie

Growth Mind Set

Een bedrijf moet flexibel zijn, vlot inspelen op onverwachte kansen en kunnen anticiperen op risico’s. Hiervoor is het van vitaal belang dat jouw medewerkers meeveren en meegroeien met die veranderingen.

De juiste mindset is hierbij onmisbaar.

Crisismanagement

We ondersteunen en begeleiden organisaties wanneer zich een crisissituatie voordoet, en dit zowel naar individuele als naar collectieve behoeften van betrokkenen en de organisatie.

Developmentcenter

Één van de grootste behoeften van zowel werknemer als werkgever is  de employability, de duurzame inzetbaarheid van uw werknemer op de arbeidsmarkt.

In de wereld van selectie en coaching zoeken we naar een manier om hier aan tegemoet te komen.